احمد جنتی: شورای نگهبان با کاندیداهای وابسته به فتنه و انحراف برخورد می کند

جنبش راه سبز - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

جرس: دبیر شورای نگهبان گفت که این نهاد با افراد وابسته به فتنه و انحراف قانونی برخورد می‌کند.

به گزارش فارس، احمد جنتی در خصوص نحوه برخورد شورای نگهبان با افراد وابسته به جریان فتنه و انحراف که قصد ورود به عرصه انتخابات دارند، اظهار داشت: ما با این افراد، قانونی برخورد می‌کنیم.

این مقام انتصابی هیچ توضیح دیگری در خصوص ویژگی های فتنه و انحراف نداد.

منابع خبر