البغدادی از عناصرش خواست عراق را ترک کنند

پیام البغدادی به داعشی ها؛ عراق را ترک کنید
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

تهران-ایرنا- عمارالحکیم رییس مجلس اسلامی اعلای عراق خبر داد: البغدادی از عناصر داعش خواسته عراق را به مقصد ترکیه یا هر جای دیگری ترک کنند.

منابع خبر
البغدادی از عناصرش خواست عراق را ترک کنند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵