گوشت اسب را بین فقرا تقسیم کنید!

وزیر آلمانی: گوشت اسب باید بین فقرا تقسیم شود
بی بی سی فارسی
جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۱

وزیر پیشنهاد داده است که مواد غذایی آلوده به گوشت اسب به جای دور ریخته شدن، بین فقرای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی توزیع شود.

منابع خبر