گلزنی منتظری و قوچان‌نژاد در شب شکست الوکره و الشحانیه