سید حسن خمینی: مبارزه با تحجر با رحلت امام بر زمین ماند