حامد کرزی گفت ملا عمر هم می تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود

کرزی: ملاعمر خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند
بی بی سی فارسی
رادیو فردا - ۱۳ فروردین ۱۳۹۲

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است ملا محمد عمر، رهبر طالبان هم می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان خود را نامزد کند. آقای کرزی به  روزنامه "زوددویچه تسایتونگ" گفته است که قانون اساسی افغانستان این حق را به همه شهروندان می دهد. او افزوده که طالبان هم این حق را دارند مشروط به اینکه بجای اسلحه به مبارزه سیاسی روی آورند. حامد کرزی با تایید تماس های گاه به گاه با طالبان از گشایش دفتر طالبان در قطر نیز استقبال کرده است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۱۳ فروردین ۱۳۹۲
بی بی سی فارسی - ۱۳ فروردین ۱۳۹۲