بازگشت محمد داوری از انفرادی به بند ۳۵۰ اوین

بازخوانی روایت صداوسیما از درگیری بند ۳۵۰
بی بی سی فارسی
کلمه - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

چکیده :محمد داوری از پنج شنبه گذشته به مدت یک هفته در سلول انفرادی بند ۲۴۰ نگهداری می شد...

شب گذشته محمد داوری که در پی تهاجم خونین به سلول های انفرادی منتقل شده بود به همراهان خود در بند ۳۵۰ زندان اوین پیوست.

به گزارش خبرنگار کلمه،او از پنج شنبه گذشته به مدت یک هفته در سلول انفرادی نگهداری می شد.

روز پنج شنبه و پس از یورش به بند ۳۵۰ زندان اوین ، ۳۲ زندانی سیاسی به انفرادی های ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند.

دو روز بعد از حادثه عبدالفتاح سلطانی، مصطفی عبدی، مصطفی ریسمان باف، سهیل عربی، آرش همپای، علی عسگری، داور حسینی، اسدالله هادی، اسدالله اسدی و امیر دوربین به بند عمومی بازگردانده شده بودند، زندانیانی که جز افراد کمتر آسیب دیده و مجروح بودند.

آرشیو اخبار حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز