جام بیستم - ۲۰۱۴ برزیل | اسکار:‌ احساس خیلی بدی داریم

فینال جام بیستم به روایت تصاویر «فردا»

فردا
پارس فوتبال - ۲۲ تیر ۱۳۹۳
منابع خبر
جام بیستم - ۲۰۱۴ برزیل فوتبالی‌ترین - ۲۲ تیر ۱۳۹۳
جام بیستم – ۲۰۱۴ برزیل فوتبالی‌ترین - ۲۲ تیر ۱۳۹۳
حاشیه فینال جام بیستم - ۲۰۱۴ برزیل فوتبالی‌ترین - ۲۲ تیر ۱۳۹۳
حاشیه فینال بیستم -۲۰۱۴ برزیل فوتبالی‌ترین - ۲۲ تیر ۱۳۹۳
فینال جام بیستم - ۲۰۱۴ برزیل فوتبالی‌ترین - ۲۲ تیر ۱۳۹۳
جام بیستم در سرزمین فوتبال- برزیل ۲۰۱۴ فوتبالی‌ترین - ۲۲ تیر ۱۳۹۳