امیدوارانه های سینمای ایران در سال ۹۴

فردا - ۳ فروردین ۱۳۹۵

خبرگزاری تسنیم: سینمای ایران در سالهای روی کار آمدن دولت اعتدال تقریبا همواره از سوی سیاستگذاران سینمایی این دولت به درپیش گرفتن مظاهر امید به زندگی و روشنی توصیه شده است و حتی در دفترچه سیاستهای سینمایی تنظیم شده توسط سازمان سینمایی نیز این مورد به وضوح مورد تأکید قرار گرفته است

منابع خبر