ازدحام بسیار سنگین در مسیر رمی جمرات/رژیم سعودی توان مدیریت اوضاع را ندارد

خبرگزاری فارس - ۲ مهر ۱۳۹۴

فارس: اسامی ۱۱۹ کشته امروز رمی جمرات منتشر شد.

۱ردیف  نام  نام خانوادگی  کاروان

1  محمد نوری  استادی  ۱۹۴۰۲

2  احمد  ابراهیم زاده  ۲۶۱۳۰

3  محمد ابراهیم  احمد آبادی  ۱۹۰۳۳

4  بلال  اسلامیان  ۱۰۰۰۳

5  احمد  اسماعیلی چاوند  ۲۸۱۵۹

6  حسن  افشون  ۱۲۰۱۲

7  نادعلی  امینی  ۲۴۰۱۶

8  حجت  اوسیانی  ۲۸۱۵۹

9  عبد الله  ایگدری  ۳۸۰۳۶

10  گل در یار  بازای  گلستان

11  علی رضا  باغانی  ۱۹۲۸۹

12  محمد ابراهیم  باقری  ۴۰۰۱۱

13  بایرامعلی  بخته  ۱۰۰۰۳

14  عبد الله  براهویی ژند  ۳۸۰۳۶

15  علی  برومند  فارس

16  علیرضا  بقایی  ۱۹۳۷۳

17  محمد ولی  بهلکه  ۳۸۰۱۷

18  یگن  بی بی مقدم اینچه برون  ۳۸۰۱۷

19  کریم  پور تقی راستگو مقدم  ۲۸۱۵۹

20  فرهاد  پیرزاده  ۴۸۱۱۳

21  وجیه الله  تقالی  ۱۷۲۴۸

22  حسین  تقوی  ۳۰۰۲۸

23  سعید  جعفری  ۱۷۶۶۵

24  اسماعیل  جعفری  ۲۴۰۱۰

25  حسین  جعفری  ۴۰۰۱۱

26  سید جلال  جلال زاده  ۱۹۳۷۳

27  عبد الصمد  جمشید نژاد  ۲۴۰۱۶

28  رجب علی  جمعه اربانی  ۱۹۲۸۹

29  حسین  جوانی  ۲۴۰۳۷

30  علی حسین  چشم دهام  ۴۰۰۱۱

31  محمد  چوبدار  ۳۹۰۰۹

32  علی اکبر  حسینی  ۱۹۲۸۹

33  قیصر علی  حیدری  ۱۳۰۵۳

34  عبد الصمد  خانی  ۱۹۰۳۳

35  خدیجه  خرمایی  ۳۸۰۳۶

36  شکرالله  خشخویی  ۱۳۰۷۷

37  محمد  خندان  ۲۴۰۳۷

38  غلام رضا  خورسند  ۲۸۱۵۹

39  محمد سعید  دانش طلب  ۱۹۳۷۳

40  علی اکبر  دلیر  ۳۹۰۰۹

41  مالک  دهقان خیاوی  ۱۰۰۰۳

42  علی اکبر  ذبیح زاده پاشا  ۳۰۰۲۸

43  عبد الله  رادپور  ۱۲۰۱۲

44  علی  رازانی  ۲۹۰۱۲

45  علی  رجبی محمد آباد  ۱۹۲۸۹

46  عبدالقادر  رحکن رودی  ایرانیان خارج از کشور

47  قاسم  رحمانی  ۲۴۰۳۷

48  قنبر  رحمانی تولی  ۳۹۰۱۰

49  عبد الستار  رحمکن سوری  ایرانیان خارج از کشور

50  سید احمد  رحیمی  ۴۰۰۱۱

51  محمد حسین  رمضانی سیاه خلکی  ۲۸۱۵۹

52  سید مرتضی  رییس زاده  ۱۳۰۷۷

53  قربانعلی  سالاری  ۳۰۰۲۸

54  حسین  سبور ابراهیمی  ۱۹۳۷۳

55  حسین  سبیانی  ۳۹۰۱۰

56  محمد مهدی  سلحشور  ۳۰۰۲۸

57  حسن  سلیمانی درچه  ۱۳۰۷۷

58  محمد رضا  سلیمانیان درچه  ۱۹۰۲۹

59  شهریار  شادمندخانه  ۱۹۳۷۳

60  غلامعلی  شاهین  ۱۹۰۲۹

61  عباسعلی  شکری  ۴۰۰۱۱

62  عبد الستار  شینور نصاری  ۲۰۲۰۶

63  ابراهیم  صادقی واسکسی  ۳۰۲۷۸

64  غلامرضا  طاهری  ۴۰۰۱۱

65  رضا  عارف خانی  ۱۹۰۳۳

66  احمد  عباسی  ۱۹۲۸۹

67  حسین علی  عباسی  ۴۰۰۱۱

68  جمشید  علم جو  ۲۸۱۵۹

69  غلامرضا  غلامی  ۱۹۳۷۳

70  فرامرز  غلامی  ۴۰۰۱۱

71  محسن  غلامی  خراسان رضوی

72  احمد  غلامی جیر گل  ۲۸۱۵۹

73  رحمت  غلامی جیر گل  ۲۸۱۵۹

74  محمد اسماعیل  فخری  ۱۹۰۳۳

75  ابراهیم  فخری  ۲۸۱۵۹

76  حسین  فرجی  ۴۰۰۱۱

77  محمد علی  فرخاری  ۱۹۰۳۳

78  حسین  فرخی  ۴۰۰۱۱

79  محمد رضا  فروزان  ۳۰۲۷۸

80  علی اکبر  فغانی  خراسان رضوی

81  غلامعباس  قادی  خراسان رضوی

82  علی اکبر  قدم گاهی  ۱۹۰۳۳

83  درسن تقان  قزل  ۳۸۰۱۷

84  کاری بای  کاری بای  ۳۸۰۱۷

85  هوشنگ  کردگار  ۱۳۰۷۷

86  اقا محمد  کره ش  ۳۸۰۰۲

87  حمید  کره ش جوکار  ۲۴۰۳۷

88  ابراهیم  کریم پور چمچالی  ۲۸۱۵۹

89  رضا  کریمی قلعه بابا خانی  ۱۷۲۴۸

90  احمد  کفاش  ۱۳۰۷۷

91  حسن  گلشنی  ۱۳۰۵۴

92  اسماعیل  گندابی  ۱۹۰۳۳

93  عباس  گودرزی  ۲۹۰۱۳

94  عباس  لطفی  ۲۴۰۱۰

95  احمد  لطفی  ۱۹۰۳۳

96  محمد ظاهر  ماروسی  ۱۹۰۳۳

97  ابراهیم  محمدی  ۱۹۰۳۳

98  حسین  محمدی  ۲۴۰۱۶

99  غلام رضا  محمودی  ۴۰۰۱۱

100  مختاری اکبری  ۲۴۰۱۶

101  نور محمد  مختوم نژاد  ۳۸۰۱۷

102  عزت الله  مدادی  ۲۸۱۵۹

103  عبد الستار  ممکن رود  خارج از کشور

104  نعمت الله  منصوری  ۲۴۰۳۷

105  مصطفی  موسوی  ۲۹۰۱۲

106  داوود  موسوی  ۱۷۷۷۵

107  علی اکبر  مهرآباد  ۱۹۰۲۹

108  علی اصغر  مهرآبادی  ۱۹۲۸۹

109  ابراهیم  میان آبادی  ۱۹۲۸۹

110  حسین  میر مرتضوی  ۱۹۳۷۳

111  هادی  میرزایی  ۱۹۳۷۳

112  اسکندر  ناصری  ۲۴۰۱۶

113  مرادعلی  نصر اللهی  ۲۹۰۱۳

114  علی رضا  نظربرومند  ۲۴۰

115  رجب  نعمتی  ۲۴۰۳۷

116  جواد  نمازی مکی  ۱۹۰۲۹

117  فراحم  نوری نوران  ۱۰۰۰۳

118  علی محمد  یحیی پور  ۲۸۱۵۹

119  ابوبکر  یوسفی  ۱۲۰۱۲

منابع خبر