کم شدن فاصله اجتماعی با همدلی/ نیازمندان را دریابیم

کم شدن فاصله اجتماعی با همدلی/ نیازمندان را دریابیم
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹دریافت ۲۲ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: فاصله اجتماعی همدلی

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹