این هم آخرین هنر سردار

خبر آنلاین - ۱۸ دی ۱۳۹۸

او هنرهای زیادی داشت. مبارز رودرو با داعش، نه مبارزه ای که در اتاق جنگ بنشینی و دستور عملیات صادر کنی،مبارزه ای در بطن جبهه، تا نزدیکی های دشمن،تاجایی که صدای نفس های شقی ترین و بی رحم ترین انسان ها را احساس کنی.
سردار سلیمانی در چنین شرایطی فرماندهی می کرد.اصلا به خاطر همین هم بود که نیروهایش برایش جان می دادند. سردار سلیمانی هنرهای زیادی داشت. او در بین جناح ها محبوب بود. چون دنبال قدرت نبود.

"مبارز رودرو با داعش، نه مبارزه ای که در اتاق جنگ بنشینی و دستور عملیات صادر کنی،مبارزه ای در بطن جبهه، تا نزدیکی های دشمن،تاجایی که صدای نفس های شقی ترین و بی رحم ترین انسان ها را احساس کنی"فرزندانش آقازاده واقعی بودند و هستند. نه از آن آقازاده هایی که پدرانشان رنگ جبهه که هیچ از چند کیلومتری آن هم رد نشده اند.
سردار سلیمانی مرد خط مقدم بود؛ چه زمان جنگ کشورمان با عراق چه پس از آن و در نبردهای سختی مثل نبرد با داعش.

خیلی ها را می شناسم که نه این طرفی اند و نه آن طرفی، اما وقتی حرف از سردار سلیمانی می شد و می شود؛ به احترامش تمام قد می ایستادند و می ایستند.
هنرهای سردار سلیمانی بی شمار بود. آخرینش اما شهادت بود که «هنر مردان خداست».

منابع خبر

دیگر اخبار این روز