پنج سال حبس در تبعید برای زیدآبادی

تابناک - ۲ آذر ۱۳۸۸

 اعتماد خبر داد «احمد زیدآبادی» روزنامه نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت به پنج سال زندان در تبعید محکوم شده است.  به نوشته این روزنامه، دیروز حکم حبس با تبعید در گناباد به زیدآبادی در دادگاه اعلام و قرار وثیقه او از ۲۵۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان تشدید شد.  

منابع خبر