صحبت پرستار زنجانی با مردم

صحبت پرستار زنجانی با مردم
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹دریافت ۶ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: زنجانی پرستار صحبت

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۹ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹