صحبت پرستار زنجانی با مردم

صحبت پرستار زنجانی با مردم
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹دریافت ۶ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: زنجانی پرستار صحبت

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹