دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران استان های معین در تهران تهران تصویب شد

دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران استان های معین تهران تصویب شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری فارس - ۹ مهر ۱۳۹۷

دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران استان های معین در تهران تهران تصویب شد

دستور العمل اجرایی مدیریت بحران استان های معین، پیشتاز و جانشین در کلان شهر تهران تصویب شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور به ریاست نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و با حضور دستگاه های ذی‌ربط تشکیل شد و بنا به دستور وزیر کشور به جهت استفاده از ظرفیت های استانهای معین شهر تهران دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران استان های معین،پیشتاز و جانشین در کلان شهر تهران تصویب شد.
در تهران به دلیل موقعیت استراتژیک در صورت بروز حوادثی با ابعاد بزرگ، ظرفیت های محلی پاسخگوی حادثه نخواهند بود و نیازمند بکارگیری ظرفیت های استانی، منطقه ای و ملی جهت عملیات مقابله، بازسازی و احیاء مجدد خواهیم بود.
 در دستورالعمل  مدیریت بحران استان های معین به نقش و وظایف دقیق، نحوه فراخوان، شیوه اعزام، استقرارو اقدامات استان های معین، پیشتاز وجانشین در کلان شهر تهران، در جریان وقوع حوادث محلی و ملی پرداخته شده است.
 هم افزایی هرچه بیشتر استان های معین جهت امدادرسانی در زمان طلایی و ساعات اولیه وقوع حوادث، به حداقل رساندن زمان اعزام و حضور به موقع استان های معین در محل های ماموریت تعیین شده، ارزیابی کاستی های موجود و انجام اقدامات عاجل در خصوص رفع آن، برنامه ریزی و گسیل نیروها و امکانات از منابع استانی براساس نیازهای مناطق آسیب دیده، و نیز استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های کشور در مدیریت بحران از جمله اهداف این دستورالعمل می باشد.
 با اجرایی شدن دستورالعمل مدیریت بحران استان های معین، پیشتازو جانشین در کلان شهر تهران از موازی کاری ها و هدررفت سرمایه ها جلوگیری می شود.
 در این دستورالعمل استان های مرکزی، قم، سمنان، مازندران و قزوین به دلیل همجواری با استان تهران و داشتن کمترین فاصله مکانی و زمانی، زودتر از سایر استان ها به محل ماموریت دسترسی پیدا می کنند از این رو به عنوان استان های پیشتاز تلقی می شوند که پس از وقوع حادثه در سطح ملی با توجه به ماموریت تعیین شده، عملیات مقابله و ارائه خدمات مورد نیاز به منطقه آسیب دیده و هدایت سایر استان های معین پهنه را تحت مسئولیت خود بر عهده خواهند گرفت.
در دستورالعمل مذکور استان اصفهان به عنوان استان جانشین در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/

منابع خبر