تصویری که پس از ۳۰ سال منتشر شد

عکسی که پس از 31 سال منتشر شد
خدمت
فردا - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

باشگاه خبرنگاران: ﺷﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ،ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﺍﺯ ۱۵۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ،۲۰ ﻧﻔﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺯ می ﺷﻮﺩ.

تصویر زیر صبح همان شب عملیات رمضان را نشان می دهد که در فضای مجازی منتشر شده و بازخورد های متفاوتی را در بین کاربران داشته است.

منابع خبر
تصویری که پس از ۳۰ سال منتشر شد فردا - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
عکسی که پس از ۳۱ سال منتشر شد خدمت - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
تصویری که پس از ۳۰ سال منتشر شد آفتاب - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴