حضور خبرنگاران خانم در بازی ایران – روسیه

کلمه - ۱۲ تیر ۱۳۹۴

چکیده : بعد از اعتراضات در کنگره جهانی والیبال در سال گذشته مبنی بر تک جنسیتی بودن سالنهای ایران، فدراسیون جهانی ناظری را به ایران فرستاده که البته او در چهار بازی قبلی ایران حضور نداشته و برای مسابقه ایران و روسیه به تهران سفر کرده است...

قرار است خبرنگاران خانم در بازی والیبال ایران و روسیه حضور داشته باشند.

به گزارش ایسنا، فابیو ازودو مدیر رویدادهای بین المللی FIVB به ایران سفر کرده تا بر شیوه توزیع برابر بلیت بین تماشاگران مرد و زن در مسابقه والیبال ایران و و روسیه در لیگ جهانی والیبال نظارت داشته باشد. این در حالی است که در چهار بازی قبلی ایران در لیگ جهانی والیبال، تماشاگران و خبرنگاران خانم ایرانی اجازه حضور در مسابقات را نداشته اند.

البته با توجه به حضور ناظر فدراسیون جهانی در تهران، گفته می شود فدراسیون والیبال ایران از چند خبرنگار خانم دعوت کرده تا مسابقه ایران – روسیه را از نزدیک تماشا کنند.

به گزارش ایسنا، بعد از اعتراضات در کنگره جهانی والیبال در سال گذشته مبنی بر تک جنسیتی بودن سالنهای ایران، فدراسیون جهانی ناظری را به ایران فرستاده که البته او در چهار بازی قبلی ایران حضور نداشته و برای مسابقه ایران و روسیه به تهران سفر کرده است.

فدراسیون جهانی والیبال تاکید دارد سالنهای والیبال نباید تک جنسیتی باشند.

منابع خبر