عکس خبری/ پیاده روی مراجع عظام تقلید

عکس خبری/ پیاده روی مراجع عظام تقلید

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱عکس/ محسن سعیدی

منابع خبر
عکس / پیاده روی مراجع عظام تقلید جهان نیوز - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
تصاویر: پیاده روی مراجع عظام تقلید تابناک - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
عکس خبری/ پیاده روی مراجع عظام تقلید خبرگزاری مهر - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱