زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به قطع تلفن های این بند در ۵ روز اول سال نو اعتراض کردند

تحریم تماس تلفنی از سوی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین
خبرنامه ملی ایرانیان
رادیو فردا - ۷ فروردین ۱۳۹۱

زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به دستور دادستان تهران برای قطع تلفن های این بند در ۵ روز اول سال نو اعتراض کردند. به گفته برخی از خانواده های زندانیان سیاسی، دلیل این اقدام دادستان تهران مشخص نیست. بعضی از خانواده های زندانیان سیاسی به رادیو فردا گفته اند که زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در واکنش به دستور دادستان برای قطع تلفن در روزهای نخست سال نو، روز یکشنبه از تلفن زدن به خانواده هایشان خودداری کردند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز