جدال لفظی سرهنگ علیفر و کارشناس شبکه ورزش روی آنتن تلویزیون

جدال لفظی سرهنگ علیفر و کارشناس شبکه ورزش روی آنتن تلویزیون
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ آبان ۱۳۹۹دریافت ۱۶ MB

منابع خبر