شکایت همسر نوروزی از یک گروه موسیقی

آفتاب - ۳ اسفند ۱۳۹۴
منابع خبر
شکایت همسر نوروزی از یک گروه موسیقی فوتبالی‌ترین - ۳ اسفند ۱۳۹۴
شکایت همسر نوروزی از یک گروه موسیقی عصر ایران - ۳ اسفند ۱۳۹۴