شعار «مرگ بر آمریکا» شعاری ملی است‌

رهبر ایران مفهوم «مرگ بر آمریکا» را روشن ساخت
خدمت
تابناک - ۱۳ آبان ۱۳۹۴

دخالت مستقیم آمریکا در جنگ ایران و عراق و همچنین آموزش و تعلیم نیروهای تروریست و اپوزیسیون های داخلی، نمونه هایی از اقداماتی است که این کشور علیه مردم مبارز ایران روا داشته؛ اما خوشبختانه راهنمایی های رهبر کبیر انقلاب و اتحاد عمیقی که بین مردم ایران وجود دارد، مانع از ایجاد هر گونه آسیب به کشور شده است

منابع خبر