دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری
عصر اعتبار
فردا - ۱۷ تیر ۱۳۹۶

با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین‌المللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین‌المللی بسیار ضرورت داشت

منابع خبر