متاسفم که می گویم ولی تکه بزرگ تان گوش تان خواهد بود...؛ ف. م. سخن - Gooya News

متاسفم که می گویم ولی تکه بزرگ تان گوش تان خواهد بود...؛ ف. م. سخن - Gooya News
گویا
گویا - ۲۳ تیر ۱۳۹۹

ما مردمی وحشی و بی تمدن نیستیم. ما معنی انسانیت و فرهنگ را می دانیم. ما در راهپیمایی سکوت سال ۱۳۸۸، اعجاب انگیز ترین رفتار سیاسی و اجتماعی مردم مان را دیده ایم.

حکومت نکبت در طول ۴۰ سال گذشته، اعصاب و روان ملی را به هم ریخته و این یک واقعیت غیر قابل انکار است.

سالم ترین انسان ها از نظر جسمی و روانی، اگر مدت زمانی طولانی، تحت فشار های غیر انسانی قرار گیرند، جسم و روان شان در هم می شکند. اعصاب شان در هم می ریزد. رفتارهایی از خود نشان می دهند که در زمان سلامت محال است آن رفتارها را از ایشان ببینیم.

فیزیولوژی انسان، پیش از دانسته ها و آموخته ها و فرهنگ او عمل می کند و نمی توان توقع داشت که انسانِ تحت فشار، با اعصاب در هم شکسته، رفتار عادی و مبتنی بر فرهنگ از خود بروز دهد.

دیروز در یکی از کامنت هایی که زیر نوشته ی من درباره ی اعتراف تلویزیونی روح الله زم دریافت کردم، شخص کامنت نویس نوشته بود که:
«ما با حکومتی ها، رفتاری را نخواهیم داشت که آن ها با ما داشته اند.

"در حال حاضر وضعی حاکم است که اگر این ها به چنگ مردم بیفتند تکه بزرگ شان گوش شان خواهد بود.»و این واقعیتی ست که به رغم خواست ما و مردم با فرهنگ شاهد آن خواهیم بود"ما آن ها را به پای میز محاکمه خواهیم کشید و آن ها را متناسب با جرم شان مجازات خواهیم کرد.»

در پاسخ به کامنت نویس با فرهنگ مان نوشتم:
«البته اگر مردم خشمگین اجازه دهند که پای مجرمان حکومت نکبت، به دادگاه و میز محاکمه برسد. در حال حاضر وضعی حاکم است که اگر این ها به چنگ مردم بیفتند تکه بزرگ شان گوش شان خواهد بود.»

و این واقعیتی ست که به رغم خواست ما و مردم با فرهنگ شاهد آن خواهیم بود. این را هم برای دوست مان نوشتم که:
«البته متاسفم که چنین خواهد شد. حتی اگر بخواهیم در مقابل کسانی که خواهان تکه پاره کردن مسوولان جمهوری نکبت هستند بایستیم، آن ها ما را هم تکه پاره خواهند کرد.»

کسانی که رویدادهای تاسف بار سال ۵۷ را به چشم دیده اند، دقیقا می دانند که چه می گویم.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز