روزنامه "آسمان" رفع توقیف شد

پیک ایران - ۲۵ آبان ۱۳۹۳


به گزارش تسنیم، جمال خندان کوچکی گفت: هرچند آقای عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه آسمان در انتشار گزارش مورد شکایت مدعی العموم در این پرونده هیچ نقشی نداشته و بخش فنی روزنامه بدون توجه به نظریه وی و سهواً نسخه اصلاح نشده گزارش مورد نظر را برای انتشار به چاپخانه ارسال کرده بود اما به هر تقدیر، هیات منصفه مطبوعاتی وی را مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف در مجازات هم ندانست.

وی ادامه داد:دادگاه مطبوعات نیز آقای بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد البته این حکم قطعی نبوده و قابل اعتراض در دیوانعالی کشور است.

خندان کوچکی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم قطعیت حکم صادره چگونه دادگاه دستور رفع توقیف از روزنامه را داده است؟ گفت: حکم صادره از سوی دادگاه مطبوعات مبتنی بر مجازات سلب حقوق اجتماعی برای شخصیت حقوقی روزنامه یا مدیر مسئول آن نیست لذا از نظر دادگاه موجبی برای توقیف روزنامه وجود نداشت بنابراین با درخواست ما جهت رفع توقیف از روزنامه موافقت شد .

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز