خلاقیت وطنی در اوج گرما!

جهان نیوز - ۲۱ تیر ۱۳۹۲

منابع خبر
خلاقیت وطنی در اوج گرما! جهان نیوز - ۲۱ تیر ۱۳۹۲
عکس/خلاقیت وطنی در اوج گرما! باشگاه خبرنگاران - ۲۱ تیر ۱۳۹۲
عکس/خلاقیت وطنی در اوج گرما! آفتاب - ۲۱ تیر ۱۳۹۲