کار دولت در مورد کرونا کارستان بود

کار دولت در مورد کرونا کارستان بود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۱ آذر ۱۴۰۰دریافت ۱۰ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: کارستان کرونا دولت

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۱ آذر ۱۴۰۰