ماموریت غیرممکن نیروی دریایی ارتش در فاصله ۳۰۰۰مایلی از خاک ایران