از اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی و بومی‌گزینی در آموزش پزشکی تا افزایش ظرفیت رشته پزشکی

از اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی و بومی‌گزینی در آموزش پزشکی تا افزایش ظرفیت رشته پزشکی
ایسنا
ایسنا - ۸ شهریور ۱۴۰۲

معاونت آموزشی وزارت بهداشت همزمان با هفته دولت، اهم فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های این معاونت در دولت سیزدهم را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، تقویت حوزه آموزه پزشکی و نظام های ذیربط، پایش نحوه اجرای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ها و کلان مناطق آمایشی و همچنین بین‌المللی سازی را از مهم ترین اقدامات و دستاوردهای این معاونت در دولت مردمی عنوان کرد.

اهم اقدامات و فعالیت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت به شرح زیر است:

- تقویت حوزه آموزه پزشکی و نظام‌های ذیربط

- در راستای تحقق وعده افزایش کمی و کیفی آموزش پزشکی با نگاه به عدالت آموزشی، گسترش زیرساخت های آموزش در کل کشور، توسعه عدالت آموزشی و بهبود بهره وری آموزشی علوم‌پزشکی، برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی تدوین و در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی رسید.

-پایـش نحـوه اجـرای برنامـه جامـع عدالت، تعالی و بهـره‌وری در آمـوزش علـوم‌پزشـکی در دانشـگاه‌هـا و کلان مناطق آمایشـی

-کارگروه تخصصی اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای درآموزش پزشکی

- کارگروه تخصصی نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

- کارگروه تخصصی مرجعیت علمی و آینده‌نگاری

- کارگروه تخصصی پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

- کارگروه تخصصی بین‌الملgی‌سازی آموزش علوم‌پزشکی

- کارگروه تخصصی همگرایی درتعالی علوم و فناوری‌های پیشرفته

- کارگروه تخصصی توسعه آموزش و فناوریهای نوین ارتقاء یادگیری

- کارگروه تخصصی کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش بنیان درآموزش علوم‌پزشکی

- کارگروه تخصصی مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم‌پزشکی

- کارگروه تخصصی اقتصاد آموزش

- کارگروه ماموریت ویژه پزشکی خانواده

- کارگروه ماموریت ویژه ظرفیت پذیرش و سهمیه

- کارگروه ماموریت ویژه بهبود معیشت اعضای هیات‌علمی و فراگیران

- تشـکیل اتـاق فکـر معاونـت آموزشـی بـه منظـور بهـره‌مندی از نظـرات صاحب نظـران و اسـتفاده از خـرد جمعـی در جهـت افزایـش کارایـی و اثربخشـی فعالیت‌هـای آموزشـی

- محاسبه قیمت تمام شده و هزینه اثربخشی رشته مقاطع مختلف (در حال اجرا)

- پایــش و پیگیــری اقدامــات انجــام شــده در زمینــه ارتقــاء مدیریــت پایــان‌نامه‌های دانشـجویی و شـیوه‌نامه پایـان‌نامه‌هـای محصـول محـور و الکترونیـک نمـودن پایـان‌نامه‌هــا

- افزایـش ظرفیـت پذیـرش دانشـجوی پزشـکی و دندانپزشـکی براسـاس مصوبـه شـورای عالــی انقـلاب فرهنگــی در ســال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برنامـه‌ریزی جهــت تسـهیل امــور بــرای انجــام کار

- ایجاد سـاختار انستیتو در نظام سلامت بـا رویکرد آموزشی_تحقیقاتـی و درمانــی (انســتیتو قلــب شــهید رجایی ایــران)

- تاسـیس مراکـز نـوآوری در بخـش سـلول‌هـای بنیـادی و پزشـکی و بازسـاختی و تکنولوژی‌های آموزشی

- انعقـاد قـرارداد بـا آمـوزش و پـرورش و دانشـگاه فرهنگیـان بـرای تامیـن ۳۲۰ نفـر نیـروی مراقبـت سـلامت بـرای مناطـق روستایی عشایری و شـهری در پذیرش کنکور سراسری

- قــرارداد بــا ســازمان اســتثنایی کشــور بــرای تامیـن نیروی کارشناس توانبخشـی گفتار درمانی و کاردرمانی بــرای حضــور در مــدارس کشــور

- دو نوبت افزایــش کمک‌هزینــه تحصیلی دسـتیاران مجــرد و متاهــل (۳ برابــر شــدن دریافتــی)

- یازسنجی و توزیع متخصصین متعهد خدمت دندانپزشکی

- اجرای برنامه‌های آموزش مداوم با موضوعات و عناوین کووید۱۹

- برنامه‌ریزی توسـعه رشـته مقاطـع در دانشـگاه‌هـای علـوم پزشـکی کشـور مطابـق بـا سـند توسعه متـوازن آمـوزش علـوم پزشکی کلان مناطق آمایشی

- تدوین و بازنگری برنامـه‌های آموزشی بــر مبنای اصـول همگرایی علوم و فناوری، فنـاوری‌هـای ارتقادهنده یادگیری، مدیریت کیفیت آموزش، پاسخگویی اجتماعی، ســلامت معنوی، کارآفرینی و اقتصاد آموزش

- اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی و بومی‌گزینی

- مشـارکت فعال و ایجاد طرح در حوزه اشـتغال‌آفرینی برنامه جامع عدالـت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم‌پزشکی

- افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی، دستیاری فوق‌تخصصی و فلوشیپ

- توانمندسازی اعضای هیات‌علمی

- انجــام مطالعــه سیاســتی المپیادهــای دانشــجویی در کل دنیــا بــا همکاری مرکــز ملــی تحقیقات راهبردی آمــوزش علوم‌پزشکی

- تقویت هوش مصنوعی در پزشکی و تاسیس دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند

- بازنگری و تصویب آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی

- ارزیابی و ایجاد دوره MBBS در دانشکده‌های پزشکی واجد شرایط

- بازنگری آییـن‌نامـه ارتقـاء و جـذب اعضای هیات‌علمـی بـا توجـه بـه ارتقـاء کمـی و کیفـی آموزش

- بازنگری برنامـه‌هـای آموزشی (۲۰ برنامــه) بــا رویکــرد بیــن المللی‌سازی آموزشی، ســلامت معنــوی، اقتصاد آمــوزش، مدیریت کیفیت آموزش و بهـره‌منـدی از فنـاوری‌هـای نویــن در آمــوزش

- تشـکیل کمیتـه تدویـن و بازنگـری برنامه‌هـای آموزشی برمبنای پاسـخگویی اجتماعی، قانون جوانی جمعیت، همگرایی، بیـن‌المللی‌سازی آمـوزش علـوم پزشـکی، سـلامت معنـوی، مدیریت کیفیـت آمـوزش، فناوری‌هـای نویـن آموزشـی و کارآفرینی

- بازنگری و متناسب‌سازی ۲۰ دوره آموزش مهارتی حرفه‌ای علوم پزشکی

- بازنگری بیش از ۲۵ سرفصل‌های آموزشی رشته‌ها در تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ

- گسترش دامنه شمول واجدین شرایط استعدادهای درخشان

- تدوین سند ساماندهی رشته مقاطع تحصیلی

- تصویب و اجرای آیین‌نامه انتقال دانشجویان از خارج از کشور

- اسـتفاده از ظرفیـت بوردهـای علـوم پایـه، تخصـص و فـوق تخصـص بـرای حـل مشـکلات آموزشـی، بهداشـتی و درمانی کشـور

- برگـزاری جلسـه دبیران تخصصـی و فـوق تخصصـی حسـب دسـتور مقـام عالـی وزارت و امضـاء میثـاق‌نامـه دبیـران

- ایجــاد قــرارگاه راهیان پیشـرفت بــا نــگاه امیـدآفرینی قشــر نخبگانی وزارت بهداشــت، اســتفاده بهینــه از ظرفیــت نخبگان در حــل مســائل نظــام ســلامت کشــور، اعــم از زیرساختی یــا ترمیــم صدمات ناشــی از تحریم‌های کشــورمان طــی سالیان، و ایجاد شـبکه‌هـای تخصصی نخبگان در حــوزه‌هــای مختلــف نظــام سـلامت

- راه انـدازی هیـات اندیشـه‌ورز بـا همکاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌هـای علـوم‌پزشکی سراسـر کشـور و برگـزاری جلسات منظـم

- اقــدام جهــت ورود مســتقیم پزشــکان عمومــی بــه ۲ رشــته طــب اورژانــس و بیهوشــی (قبــل از گذرانــدن ضریــب K)

- همزمانی تخصصی شــدن ۲ رشــته فــوق‌تخصصـی جراحی قلب و عروق و جراحی توراکس (قفسه صدری) بـرای تسـهیل ورود داوطلبیـن و ترغیـب شـرکت‌کننـدگان ایـن رشـته‌هـا

- تصویب آیین‌نامه آموزشی ترکیبی در علوم پزشکی

- تشـکیل کارگروه اختصاصی در زمینه عملی‌سـازی سیاسـت "آمـوزش ترکیبـی" Learning ed- Bland

- تشکیل بوردهای تخصصی دندانپزشکی اجتماعی و دندانپزشکی عمومی

- برگزاری ۲۲۸۳۷ برنامه آموزش مداوم حضوری، مجازی و غیرحضوری.

- تدوین شناسنامه و فلوچارت قریب به ۲۰۰ فرآیند حوزه های ذیربط

- تدوین سند مردمی‌سازی آموزش در علوم پزشکی

- اســتقرار ســند متــوازن توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی تــا ۱۴۰۸ 

- تدوین و تصویب استانداردهای اعتباربخشی دندانپزشکی

- تدویــن ســند ارزیابی وضعیـت دانشجویان دانشگاه‌هــا و مناطــق آمایشــی در طــول شـش دوره برگـزاری جشـنواره جایـزه ملـی ایثـار بـرای نخسـتین بـار در میـان دسـتگاه‌هـای آموزشـی کشـور

- تدویـن اسـتانداردها و شـاخص هـای ارزیابـی "طـرح اسـتاد مشـاور" دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر

- تدوین دستورالعمل نحــوه استفاده مشمولین آمــوزش مداوم از فرصت تمدیــد پروانــه اشــتغال بــه کار در همــه‌گیــری کرونــا در طــی ســالهای ۱۴۰۰ و۱۴۰۱

- تدوین ۶۸ برنامه دوره آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی

- تدوین استانداردهای اعتباربخشی مراکز ارائه دهنده برنامه‌های آموزش مداوم

- تدوین شیوه‌نامه برگزاری همایش و وبینارهای مجازی در همه گیری کرونا

- تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه برگزاری آزمون صالحیت بالینی (دندانپزشکان)

- بازنگری وتدوین شیوه‌نامه آزمون مصاحبه دوره Ph.D و تخصصی (داروسازی)

- بازنگری در آیین‌نامه Ph.D/Pharm و آیین نامه آزمون جامع داروسازی

- تدوین دستورالعمل نحــوه اســتفاده مشـمولین آمـوزش مداوم از فرصـت تمدیـد پروانه اشـتغال بــه کار در همه‌گیری کرونــا در طی سال‌های ۱۴۰۰ و۱۴۰۱

- تدویــن آیین‌نامـه آموزشی ویژه دانشجویان شــاغل بــه تحصیـل در دانشکده‌هــای داروسازی کشور و همچنین بازنگری واحدها و پیــش‌نیازهای درسی این دانشـجویان

- بازبینی محتــوای پزشک خانواده، تدویــن محتوای جدید پزشک خانــواده، ضبــط محتــوای پزشــک خانــواده و بارگــذاری در ســامانه نویــد دانشگاه علوم‌پزشکی هوشـمند و در نتیجـه ابـلاغ واجرای کوریکولوم پزشـک خانـواده دردوره دکتری پزشکی عمومی در دانشگاه‌های منتخــب (در حــال انجــام)

- اصـلاح آییـن‌نامـه مصوب دوره عالی بهداشـت عمومی MPH بـا موافقت نمایندگان معاونت آموزشی و بهداشت

- طراحی، تدوین آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی آزمون صلاحیت بالینی

انتهای پیام

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۲۳ مرداد ۱۴۰۱