به کودکتان توجه کنید

19:46 - به کودکتان توجه کنید
خبر خونه
عصر ایران - ۲۰ دی ۱۳۹۳

یافته‌های این تحقیق نشان داد مراقبت و توجه‌های اولیه به کودک در ماه‌های اولیه زندگی از موفقیت آنها در بزرگسالی خبر می‌دهد

منابع خبر
۱۹:۴۶ - به کودکتان توجه کنید خبر خونه - ۲۰ دی ۱۳۹۳
به کودکتان توجه کنید عصر ایران - ۲۰ دی ۱۳۹۳
به کودکتان بیشتر توجه کنید باشگاه خبرنگاران - ۲۰ دی ۱۳۹۳