مرکز آمار برای نخستین بار نرخ تورم را اعلام کرد: تورم اردیبهشت ۱۶.۷ درصد

مرکز آمار ایران نرخ تورم را بیش از بانک مرکزی محاسبه کرد
بی بی سی فارسی
پیک ایران - ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

مرکز آمار ایران برای اولین بار گزارش‌های اعلام نشده‌اش درباره نرخ تورم را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، در حالی که تاکنون تنها بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نرخ تورم این عدد را به صورت ماهانه اعلام می‌کرد، مرکز آمار ایران نیز به گفته‌ رییس آن نرخ تورم را ماهانه محاسبه می‌کرد اما آن را فقط به نهادهای مسوول ارائه می‌داد با این وجود برای نخستین بار مستندات مربوط به نرم تورم ۱۲ ماهه سال گذشته و دو ماه ابتدایی سال جاری را منتشر کرده است. بر این اساس از فروردین سال گذشته تا آبان ماه همان سال نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران نسبت به عدد اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر است. از آذر ۸۹ نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران بیش از عدد اعلامی توسط بانک مرکزی بوده است و براساس آخرین برآورد اگرچه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای فروردین ماه سال جاری ۱۳.۲ درصد برآورد شده اما عدد اعلام شده از سوی مرکز‌ آمار ۱۵.۳ درصد است. همچنین نرخ تورم اعلام شده برای اردیبهشت ماه توسط مرکز آمار ایران ۱۶.۷ درصد است در حالی که بانک مرکزی رقم متناظر آن را ۱۴.۲ درصد اعلام کرده است.

"مرکز آمار ایران برای اولین بار گزارش‌های اعلام نشده‌اش درباره نرخ تورم را منتشر کرد"تورم نقطه به نقطه اردیبشهت ماه سال جاری نیز از سوی بانک مرکزی ۲۱.۲ درصد و از سوی مرکز آمار ۲۶ درصد اعلام شده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را بانک مرکزی بر اساس سال پایه 100=1383 (۳۵۹ قلم کالا و خدمت) اعلام می‌کند در حالی که در گزارش مرکز آمار شاخص کل بر مبنای 100=1381 محاسبه شده است

منابع خبر