فعالیت مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز تشریح شد

فعالیت مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز تشریح شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۸ آذر ۱۴۰۰سعید حسام‌پور، مدیر مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، گفت: این مرکز، نخستین مرکز پژوهشی در زمینهی ادبیات کودک و نوجوانان در دانشگاه‌های کشور است که در سال ۱۳۸۴، زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز راهاندازی شد.

حسامپور مطرح کرد: مهمترین هدف مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در یک جمله، تعمیقبخشیدن و گستراندن مطالعات ادبیات کودک است.

مدیر مرکز مطالعات ادبیات کودک، ازجمله اقدامات صورتگرفته درزمینهی تحقق هدف یادشده را راهاندازی دوره کارشناسی ارشد ادبیات کودک در سال ۱۳۸۸، راهاندازی و انتشار مجلهی علمی-پژوهشی ادبیات کودک، تدوین و ارائهی طرح‌های پژوهشی بنیادین و کاربردی در زمینهی ادبیات کودک، برگزاری همایش‌ها و جشنوارهی دو سالانهی پژوهش و نیز گزینش و معرفی پژوهش‌های برتر، برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینهی ادبیات کودک و تالیف و ترجمهی آثار مطرح در زمینهی نقد و نظریهی ادبیات کودک نام برد.

وی افزود: یکی از مهمترین دستاورد‌های مرکز مطالعات ادبیات کودک، تعامل با جامعه و پدیدآورندگان آثار کودک و نوجوان و همینطور ارتباط مؤثر با نهاد‌های مختلف در پیوند با کودک مانند شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری کودک ونوجوان و ... بوده است.

حسامپور ادامه داد: راه اندازی کتابخانه تخصصی ادبیات کودک در دانشگاه شیراز، تالیف و ترجمهی آثار مطرح در زمینهی نقد و نظریهی ادبیات کودک، فارغالتحصیلشدن بیشاز ۶۰ دانشجوی ادبیات کودک از این مرکز و حضور ایشان در نهاد‌های وابسته به کودک و نوجوان، برگزیدهشدن مجله ادبیات کودک در سال ۱۳۹۲ در حوزهی نقد، برگزیدهشدن مقاله‌ها و پایاننامه‌های این مرکز در دوره‌های مختلف و. را از دیگر دستاورد‌های این مرکز برشمرد.

منابع خبر