تاج با حکمی مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال را منصوب کرد