عکس/سفرنامه مظفرالدین شاه

عکس/سفرنامه مظفرالدین شاه
فردا
فردا - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

سفرنامه دوم از مظفر الدین شاه قاجار سال ۱۹۰۳. دومین سفر مظفرالدین شاه به اروپا که در ۲۲ فروردین ۱۲۸۲ آغاز شد شش ماه به طول انجامید و در این مدت مظفرالدین شاه از اتریش، آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان و ایتالیا بازدید کرد. مقصد نهایی مظفرالدین شاه در این سفر انگلستان بود.

منابع خبر