شعر طنز: این چه اوضاعی است مردم؟ آخر این رانندگی است؟

شعر طنز: این چه اوضاعی است مردم؟ آخر این رانندگی است؟

فردا
فردا - ۳ فروردین ۱۳۹۵منابع خبر