پاشازاده: دنبال نیمکت استقلال نیستم، نیمکت دنبالم می آید|آقای زرینچه، مردم می دانند چه کسی لابی می کند|حتما من بودم که در نداری های استقلال به کشاورز رفتم؟