درگیری شدید در شورای شهر اردبیل

الف - ۲۹ مرداد ۱۳۹۰

سابقه و نحوه تبلیغات انتخاباتی برخی اعضاء شورای شهر اردبیل در جریان انتخابات شورا مورد اعتراض مردم متدین و هیئت نظارت بر انتخابات بوده که طی مصاحبه‌هایی در نشریات محلی به چاپ رسیده بود اما به آن بی‌توجهی شد. جمهوری اسلامی نوشت: نیروی انتظامی اردبیل مانع درگیری اعضای جلسه شورای این شهر شد. این درگیری با اعتراض یکی از اعضاء به حیف و میل بیت المال توسط برخی اعضاء، سفرهای بی‌رویه خارجی و داخلی بدون آنکه دستاوردهایی داشته باشد و برداشت بی‌حساب و کتاب حق مأموریت آغاز گردیده بود. عضو معترض شورای شهر اردبیل می‌گوید بارها از سوءاستفاده مالی بعضی اعضاء این شورا به مراکز مختلف گزارش ارائه کرده ولی متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نگردیده است. در مقابل، یکی از اعضاء نیز معتقد است شوراهای شهرها مستقل بود و هیچ مقام و مسئولی حق دخالت در فعالیت‌های آنها را ندارند.

سابقه و نحوه تبلیغات انتخاباتی برخی اعضاء شورای شهر اردبیل در جریان انتخابات شورا مورد اعتراض مردم متدین و هیئت نظارت بر انتخابات بوده که طی مصاحبه‌هایی در نشریات محلی به چاپ رسیده بود اما به آن بی‌توجهی شد

منابع خبر