تصویب پیشنهاد نماینده تهران درباره حق تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵