سرعت تلاش دولتمردان از مردم کمتر است

سرعت تلاش دولتمردان از مردم کمتر است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸دریافت ۹ MB

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خبرگزاری مهر - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ بهمن ۱۳۹۸