قیمت انواع گوشت قرمز /جدول

قیمت انواع گوشت قرمز /جدول
فردا
فردا - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴انوع گوشت بسته بندی شرکتی

(لاشه کشتار داخلی)

گوشت گوسفندی

ردیف

نام محصول

قیمت

(ریال)

مشخصات بسته بندی

۱ خورشتی بی استخوان ۳۶۷۰۰۰ شامل کف دست، بدون استخوان، یک و یا حداکثر دو قطعه ۲ راسته با استخوان ۲۸۷۰۰۰ به همراه فیله، پاک شده بدون چربی و غده پشت راسته ۳ راسته بی استخوان ۴۴۶۰۰۰ بدون چربی اضافه و کاملاً تمیز ۴ ران پاک کرده با استخوان ۳۵۳۰۰۰ بدون دنبالچه و چربی و غده ظاهری با 3% چربی قابل رویت ۵ ران کامل ممتاز ۳۵۳۰۰۰ بسته بندی شده با پوشش استرچ فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری، بدون برش و شکستگی قلم، ۶ سردست
(با گردن، سرسینه و جناق ۷ دنده) ۳۰۰۰۰۰ سردست، سرسینه، ماهیچه، گردن، جناق با ۷ دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت ۷ کف دست ۳۵۰۰۰۰ بدون سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف ۸ قلوه گاه با استخوان ۱۸۲۰۰۰ بدون سرسینه و چربی اضافه ۹ قلوه گاه بی استخوان ۱۹۶۰۰۰ بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه ۱۰ گردن ۲۷۵۰۰۰ کاملاً تمیز بدون آثار خون آلودگی ۱۱ ماهیچه ۳۶۹۰۰۰ همراه با گل ماهیچه ۱۲ ماهیچه پلویی ۳۲۵۰۰۰ شامل قلم دست و عضله متصل به آن گوشت گوساله

ردیف

نام محصول

قیمت

 (ریال)

مشخصات بسته بندی

۱
خورشتی ۳۲۰۰۰۰ قطعه شده (هر قطعه بیشتر از ۵۰ گرم) صرفاً از ران و سردست ۲ راسته پاک کرده ۳۵۳۰۰۰ بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته) ۳ ران پاک کرده ۳۳۴۰۰۰ بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) ۴ دنبالچه ۱۹۸۰۰۰ پاک شده و قطعه بندی شده به صورت حلقوی ۵ سردست پاک کرده ۳۱۶۰۰۰ بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) ۶ قلوه گاه ۲۱۶۰۰۰ بدون چربی و پوست اضافه ۷ گردن ۲۶۱۰۰۰ کاملاً پاک شده ۸ قلم ۲۷۵۰۰ برش خرد ۹ ماهیچه ۳۳۴۰۰۰ کاملاً پاک شده چرخ کرده مخلوط

ردیف

نام محصول

قیمت

(ریال)

مشخصات بسته بندی

۱
چرخ کرده مخلوط ۲۴۰۰۰۰ مخلوط گوساله و گوسفندی

 

انوع گوشت گرم  بسته بندی در محل

گوشت گوسفندی

ردیف

نام محصول

قیمت

(ریال)

مشخصات بسته بندی

۱ راسته با استخوان ۲۷۷۰۰۰ بدون غدد لنفی ۲ ران پاک کرده با استخوان ۳۴۳۰۰۰ بدون دنبالچه و چربی و غدد ظاهری با 3% چربی قابل رویت
(شامل ماهیچه، گرد ران و کعب ران) ۳ سردست  (با گردن و جناق ۷ دنده) ۲۹۰۰۰۰ سردست، سینه، ماهیچه، گردن، جناق با ۷ دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت ۴ کفدست ۳۴۰۰۰۰ بدون دنده، سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف ۵ قلوه گاه با استخوان ۱۷۷۰۰۰ - ۶ قلوه گاه بی استخوان ۱۸۹۰۰۰ بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه ۷ گردن ۲۶۵۰۰۰ شامل ۷ مهره، کاملاً تمیز و بدون آثار خون آلودگی ۸ ماهیچه ۳۵۹۰۰۰ همراه با گل ماهیچه ۹ شقه ۲۷۲۰۰۰ لاشه با برش طولی بدون دنبه گوشت گوساله

ردیف

نام محصول

قیمت

 (ریال)

مشخصات بسته بندی

۱
راسته پاک کرده ۳۴۳۰۰۰ بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته) ۲ ران پاک کرده ۳۲۴۰۰۰ بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) ۳ سردست پاک کرده ۳۰۶۰۰۰ بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) ۴ فیله پاک کرده ۴۵۰۰۰۰ کاملاً پاک شده و فاقد چربی زائد ۵ قلم ۲۵۵۰۰ برش خرده ۶ قلوه گاه ۲۱۱۰۰۰ بدون چربی و پوست اضافه ۷ گردن ۲۵۱۰۰۰ کاملاً پاک شده ۸ ماهیچه ۳۲۴۰۰۰ کاملاً پاک شده ۹ دنبالچه ۱۸۸۰۰۰ پاک شده

 

انوع گوشت قرمز منجمد داخلی

دیف

نام محصول

قیمت
(ریال)

مشخصات بسته بندی

۱ ران گوساله منجمد داخلی ۱۷۰۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار ۲ سردست گوساله منجمد داخلی ۱۶۵۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار ۳ قلوه گاه منجمد گوساله داخلی ۱۲۵۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار ۴ گردن گوساله منجمد داخلی ۱۶۰۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار ۵ راسته منجمد گوساله داخلی ۱۶۵۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار ۶ دنبالچه منجمد گوساله داخلی ۱۳۰۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار ۷ ران گوسفندی داخلی ۲۱۰۰۰۰ ران کامل و قسمت انتهایی راسته بر روی ران، دارای لیبل بر روی هر قطعه ۸ کف دست گوسفندی داخلی ۲۰۰۰۰۰ دارای ماهیچه بدون گردن، جناق و دنده، دارای لیبل روی هر قطعه ۹ سردست گوسفندی داخلی ۱۸۰۰۰۰ ماهیچه و پنج دنده، قسمت انتهایی بر روی سردست، دارای لیبل بر روی هر قطعه ۱۰ گردن گوسفند با استخوان داخلی ۱۶۵۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه ۱۱ راسته گوسفندی با استخوان داخلی ۱۷۵۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه ۱۲ قلوه گاه گوسفندی بی استخوان داخلی ۱۵۵۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه

 

انوع گوشت قرمز  منجمد  وارداتی

(برزیلی و استرالیایی)

ردیف

نام محصول

قیمت
(ریال)

مشخصات بسته بندی

۱ ران گوساله منجمد برزیلی ۱۹۹۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار ۲ سردست گوساله منجمد برزیلی ۱۸۹۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار ۳ گردن گوساله منجمد برزیلی ۱۸۹۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه و صرفاً در قطعات و اوزان مصرف خانوار ۴ ران گوسفندی استرالیایی ۲۵۰۰۰۰ ران کامل و قسمت انتهایی راسته بر روی ران، دارای لیبل بر روی هر قطعه ۵ کف دست گوسفندی استرالیایی ۲۳۵۰۰۰ دارای ماهیچه بدون گردن، جناق و دنده، دارای لیبل بر روی هر قطعه ۶ سردست گوسفندی استرالیایی ۲۱۵۰۰۰ ماهیچه و پنج دنده، قسمت انتهایی بر روی سردست، دارای لیبل بر روی هر قطعه ۷ گردن گوسفندی با استخوان استرالیایی ۲۰۵۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه ۸ راسته گوسفندی با استخوان استرالیایی ۲۲۵۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه ۹ قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان استرالیایی ۱۶۵۰۰۰ دارای لیبل بر روی هر قطعه

 

انوع آلایش گوشت بسته بندی

ردیف

نام محصول

قیمت 

(ریال)

مشخصات بسته بندی

۱ کله پاچه گوسفندی یک دست کامل ۲۵۵۰۰۰ کاملاً سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری، تمیز، درشت و پاک شده ۲ کله پاچه گوسفندی نیم دست ۱۸۵۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۳ کله گوسفندی (بدون مغز و زبان) ۷۰۰۰۰ کله پوک (کدو) کاملاً سالم، فاقد هر گونه انگل، تمیز، درشت و پاک شده ۴ پاچه گوسفندی ۶ عددی ۱۳۷۵۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۵ پاچه گوسفندی ۴ عددی ۱۰۰۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۶ زبان گوسفندی ۳ عددی ۲۰۵۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه آفت و بیماری، پاک شده بدون ضایعات و ضمائم اضافی ۷ مغز گوسفندی ۳ عددی ۱۳۵۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۸ سیراب و شیردان گوسفند یکدست کامل ۵۸۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۹ جگر گوسفندی هر کیلو ۳۷۰۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۱۰ دل و قلوه گوسفندی هر کیلو ۳۷۰۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۱۱ سیراب و شیراب گوساله هر کیلو ۴۸۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۱۲ پاچه گوساله هر عدد ۷۵۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۱۳ مغز گوساله هر عدد ۱۰۰۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۱۴ زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو ۲۸۵۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری، پاک شده و فاقد حلقوم ۱۵ دل و قلوه گوساله هر کیلو ۲۸۰۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده ۱۶ جگر سیاه گوساله هر کیلو ۲۷۵۰۰۰ کاملاً تمیز، سالم، فاقد هر گونه انگل، بیماری و پاک شده

 

گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی

ردیف

نام محصول

نوع بسته

قیمت مصوب (ریال)

مشخصات محصول

۵۰۰ گرمی

۱۰۰۰ گرمی

۱ ران شتر بشقابی،وکیوم ۱۷۰۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰ بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت ۲ ماهیچه شتر بشقابی،وکیوم ۱۷۰۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰ بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت ۳ سردست شتر بشقابی،وکیوم ۱۶۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ بدون غده، چربی و کوهان با صلابت و قوام گوشت ۴ فیله شتر بشقابی،وکیوم ۱۹۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ بدون غدد و چربی اضافی ۵ راسته شتر بشقابی،وکیوم ۱۸۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ کاملاً پاک شده، بدون استخوان، غده و چربی اضافی ۶ گردن شتر بشقابی ۱۵۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ کاملاً پاک شده، بدون استخوان، غده و چربی اضافی ۷ قلوه گاه شتر بشقابی،وکیوم ۱۲۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ بدون استخوان، چربی و پوست اضافی ۸ چرخ کرده خالص 100% شتر بشقابی ۱۴۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ بدون چربی کوهان و چربی اضافی ۹ چرخ کرده مخلوط ۵۰ درصد بشقابی ۱۳۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ بدون چربی کوهان و چربی اضافی با 50% گوساله ۱۰ قلم شتر بشقابی   ۱۵۰۰۰ برش خورده

 

نرخ مصوب هر کیلوگرم دام زنده در  مراکز عرضه بهداشتی دام

 

نرخ مصوب هر کیلوگرم  دام زنده  ۱۳۵۰۰۰ریال می باشد

 

 

منبع:‌سازمان میادین میوه و تره بار

منابع خبر
قیمت انواع گوشت قرمز /جدول فردا - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
قیمت انواع گوشت قرمز /جدول آفتاب - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

دیگر اخبار این روز

تایید حکم اعدام رهبر اخوان المسلمین مصر
جهان نیوز - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴