اشتباه وزارت ورزش باعث لغزش هیات مدیره پرسپولیس شد