سایه عملیات پرچم دروغین روی حادثه بوستون

عکس/جلد مجله تایم ویژه انفجار بوستون

فردا
پرس تی وی - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
منابع خبر
عکس/جلد مجله تایم ویژه انفجار بوستون جهان نیوز - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲