معدوم سازی ۲۰ تن مواد غذایی و آرایشی بهداشتی

تصاویر: آتش سوزی در انبار مواد آرایشی و بهداشتی

فردا
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ تیر ۱۳۹۵
منابع خبر
معدوم سازی ۲۰ تن مواد غذایی و آرایشی بهداشتی باشگاه خبرنگاران - ۲۱ تیر ۱۳۹۵