عکس: شهریار درکنار یگانه شاگردش

عکس: شهریار درکنار یگانه شاگردش

فردا
فردا - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

استاد سید محمدحسین شهریاردرکنار اصغرفردی تنها شاگردش

منابع خبر
شهریار درکنار تنها شاگردش جهان نیوز - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
عکس: شهریار درکنار یگانه شاگردش فردا - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴