عکس: شهریار درکنار یگانه شاگردش

عکس: شهریار درکنار یگانه شاگردش

فردا
فردا - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

استاد سید محمدحسین شهریاردرکنار اصغرفردی تنها شاگردش

منابع خبر