سعید الله بداشتی «دستیار جوان» دولت شد

الف - ۲۱ دی ۱۳۹۲

سعید الله بداشتی که با حکم مشاور ارشد رئیس جمهور به عنوان «دستیار جوان» دولت برگزیده شده است.پس از اینکه اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور، طی حکمی سعید الله بداشتی را به سمت دستیار جوان منصوب کرد. دستیار جوان دولت در گفتگو با مهر، انتصابش به این سمت را تائید کرد. سعید الله بداشتی درباره صدور این حکم از سوی مشاور ارشد رئیس جمهور، گفت: صحت صدور چنین حکمی از سوی آقای ترکان را تائید می کنم. ایشان در این حکم بنده را به عنوان دستیار جوان برگزیده اند. در حکم ترکان خطاب به الله بداشتی آمده است: با توجه به توانمندی، شور و نشاط و ظرفیت عظیم نهفته در جوانان ایران اسلامی، ساماندهی و بهره گیری از این منبع برای مشارکت در توسعه و آبادانی کشور برای جامعه توسعه یافته ایران ۱۴۰۴ ضروری است.

سعید الله بداشتی عضو شاخه جوانان مجمع نیروهای خط امام است و در ایام انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ریاست ستاد جوانان و دانشجویان روحانی را بر عهده داشت.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز