محمدباقر نوبخت اولین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از احیای آن شد

بی بی سی فارسی - ۸ دی ۱۳۹۳

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در حکمی محمدباقر نوبخت را به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب کرده است. در ۱۷ ماهی که از عمر دولت حسن روحانی می گذرد، آقای نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوده است

منابع خبر