خروج بیمارستان امام حسن بجنورد از وضعیت بحرانی کرونا

خروج بیمارستان امام حسن بجنورد از وضعیت بحرانی کرونا
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۱۴ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰