بیانیه انجمن جهانی قلم در خصوص اعتراضات آبان؛ آن چه از دیده ها پنهان شده نباید از یادها پنهان بماند