با دولت جدید کویت آشنا شوید

با دولت جدید کویت آشنا شوید
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۴ آذر ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری کویت، مرکز ارتباطات دولت کویت اسامی وزراء در دولت شیخ صباح خالد الصباح را به ترتیب زیر اعلام کرد:

حمد  العلی الصباح: معاون نخست وزیر و وزیر دفاع

انس خالد ناصر الصالح : معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور کابینه (هیأت دولت)

خلیفة مساعد حمادة: وزیر دارایی 

أحمد ناصر المحمد الصباح: وزیر امور خارجه  

محمد عبد اللطیف الفارس: وزیر نفت و آب و برق

عیسی أحمد  محمد حسن الکندری: وزیر امور اجتماعی و وزیر اوقاف و امور اسلامی

باسل حمود حمد الصباح: وزیر بهداشت  

رنا عبد الله عبدالرحمن الفارس: وزیر کار و وزیر مشاور در امور شهرداری ها

مبارک سالم مبارک الحریص: وزیر مشاور در امور پارلمانی ( مجلس امت)

ثامر علی صباح السالم الصباح: وزیر کشور

عبد الرحمن بداح المطیری: وزیر اطلاع رسانی و وزیر مشاور در امور جوانان

عبد الله عبد الصمد معرفی: وزیر مشاور در امور مسکن و خدمات

علی فهد المضف: وزیر آموزش و پرورش و  وزیر آموزش عالی

فیصل عبد الرحمن المدلج: وزیر صنعت و تجارت و وزیر مشاور در امور اقتصادی

نواف سعود الیاسین: وزیر دادگستری  

دولت قبلی کویت به دنبال مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس ملی این کشور، ۱۵ آذر ماه استعفا کرده بود.

«شیخ نواف الاحمد الصباح » امیر کویت در تاریخ ۱۸ آذر ماه «صباح الخالد الحمد الصباح» را دوباره به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب و او را مامور تشکیل کابینه جدید کویت کرد.

۳۱۰ ۳۱۰

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۲۴ آذر ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۲۴ آذر ۱۳۹۹