برنامه نظارت دستگیری خودسرانه خانم نرگس محمدی را به شدت محکوم می کند

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

بنا به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر): برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر دستگیری خودسرانه خانم نرگس محمدی را به شدت محکوم کرد و از گروه تحقیق سازمان ملل برای حبس های خودسرانه خواست در مورد او اقدام کند. پیام رسانه ای…

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فردا - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴